22 871 44 00
22 465 94 03

Mon - Fri:
9:00 - 16:00

A

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – asymetryczne cyfrowe łącze abonenckie

AM (Amplitude Modulation) – modulacja amplitudy

ASS (Analogue Subscriber Signalling) - sygnalizacja na analogowym łączu abonenckim

AUS – Abonenckie Usługi Specjalne

B

BSA (Bitstream Access) - usługa dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby usług szerokopasmowej transmisji danych

BSS (Broadcasting Satellite Service) – służba rozsiewcza satelitarna

BTS (Base Transceiver Station) - stacja bazowa telefonii komórkowej

BWA (Broadband Wireless Access) - szerokopasmowy bezprzewodowy dostęp do sieci Internet

C

CA – centrala abonencka CATV (Cable TV) – telewizja kablowa

CB (Citizen Band) – pasmo obywatelskie

CB radio – pospolita nazwa urządzenia radiowego pasma obywatelskiego z zakresu 27 MHz

CBD – Centralna Baza Danych

CDMA (Code Division Multiple Access) – systemem wielodostępu z podziałem kodowym

CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) – Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych

CLIP (Calling line identification presentation) – prezentacja identyfikacji linii wywołującej

CLIR (Calling line identification restriction) – blokada prezentacji identyfikacji linii wywołującej

COCOM (Communications Committee) – Komitet ds. Łączności (przy Komisji Europejskiej)

CPR – Centrum Powiadamiania Ratunkowego

CPS (Carrier Pre-Selection) – zlecenie kierowania wszystkich połączeń do sieci alternatywnego dostawcy usług

CS (Carrier Selection) – zlecenie kierowania wskazanych rodzajów połączeń do sieci alternatywnego dostawcy usług

D

DAB (Digital Audio Broadcast) – radiofonia cyfrowa

DRM (Digital Radio Mondiale) – standard cyfrowej emisji radiofonicznej na falach długich, średnich i krótkich

DSL (Digital Subscriber Line) – cyfrowa linia abonencka

DVB (Digital Video Broadcasting) – telewizja cyfrowa

DVB–H (Digital Video Broadcasting – Handheld) – telewizja mobilna

DVB-S (Digital Video Broadcasting – Satellite) – telewizja cyfrowa nadawana przez satelity

DVB-SH (Digital Video Broadcasting – Satellite Services to Handhelds) – telewizja cyfrowa transmitowana z satelity do telefonów komórkowych

DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) – cyfrowa telewizja naziemna

E

EC (European Commission) – Komisja Europejska

ECC (Electronic Communications Committee) – Komitet Łączności Elektronicznej (w ramach CEPT)

ECTA (European Competitive Telecommunications Association) – Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Konkurencji w Telekomunikacji

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) – technologia transmisji danych zwiększająca przepustowość sieci GSM

EFIS (European Frequency Information System) – Europejski System Informacji o Częstotliwościach

EIRP (Effective Isotropical Radiated Power) – efektywna izotropowa moc wypromieniowywana (względem anteny izotropowej)

EMC (Electromagnetic compatibility) – kompatybilność elektromagnetyczna

ERG (European Regulators Group) – Europejska Grupa Regulatorów

ERO (European Radiocommunications Office) – Europejskie Biuro Radiokomunikacji

ERP (Effective Radiated Power) – efektywna moc wypromieniowywana przez antenę nadawczą

ETNO (European Public Telecommunications Network Operators) – Stowarzyszenie Europejskich Operatorów Sieci Telekomunikacyjnych

ETO (European Telecommunications Office) – Europejskie Biuro Telekomunikacyjne

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) – Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych

F

F2M (Fixed to Mobile) – połączenia z sieci stacjonarnych do sieci ruchomych

FCT (Fixed Cellular Terminal) – bramka GSM

FM (Frequency Modulation) – modulacja częstotliwości

FSS (Fixed Satellite Service) – służba stała satelitarna

FTR (Fixed Termination Rate) – stawki za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych

FTTB (Fiber to the Building) – światłowód do budynku

FTTC (Fiber to the Curb) – światłowód do szafki ulicznej (światłowód do krawężnika)

FTTH (Fiber to the Home) – światłowód do abonenta

FTTx (Fiber to the x) – ogólne określenie każdej formy konstrukcji sieci telekomunikacyjnej budowanej z użyciem światłowodów

FWA (Fixed Wireless Access) – stały dostęp bezprzewodowy

G

GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) – Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa

GPRS (General Packet Radio Service) – technologia dostępu do internetu w sieci ruchomej umożliwiająca przesył danych z przepływnością do 53 kbit/s

GPS (Global Positioning System) – Globalny System Pozycjonowania (satelitarny system lokalizacji)

GSM (Global System of Mobile Communication) – Globalny System Łączności Ruchomej (globalny system komunikacji ruchomej)

GSM-R (GSM for Railways) – wersja systemu
GSM, przeznaczona dla kolejnictwa

H

HDTV (High Definition TV) – telewizja wysokiej rozdzielczości


HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) – szybka transmisja pakietowa do klienta


HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) – szybka transmisja pakietowa od klienta, technologia pozwalająca na przesył danych z terminala do sieci z maksymalną prędkością 1,92 Mbit/s

I - J

IARU (International Amateur Radio Union) – Międzynarodowy Związek Krótkofalowców

IMT (International Mobile Telecommunications) – Ogólnoświatowe przeznaczenie i identyfikacja niektórych zakresów częstotliwości dla systemów ruchomych

IP (Internet Protocol) – protokół internetowy

IPv6 (Internet Protocol version 6) – protokół internetowy wersja 6

IRG (Independent Regulators Group) – Niezależna Grupa Regulatorów

ISDN (Integrated Service Digital Network) – cyfrowa sieć z integracją usług

ISP (Internet Service Provider) – dostawca usług internetowych

ITU (International Telecommunication Union) – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny

— J —

JST – jednostka samorządu terytorialnego

K - L

KE – Komisja Europejska

KPA – Kodeks Postępowania Administracyjnego


KS – radiowy system łączności typu punkt-wiele punktów

— L —

LAN (Local Area Network) – lokalna sieć komputerowa

LLU (Local Loop Unbundling) – usługa dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (uwolnienie pętli abonenckiej)

LR – radiowy system łączności typu punkt-punkt (linia radiowa)

LT (Line Termination) – zakończenie liniowe centrali


LTE (Long Term Evolution) – standard telefonii komórkowej czwartej generacji

M

M2F (Mobile to Fixed) – połaczenia z sieci ruchomych do sieci stacjonarnych

M2I (Mobile to International) – połączenia komórkowe do sieci zagranicznych

M2M (Mobile to Mobile) – połączenia realizowane w obrębie sieci ruchomych

MDF (Main Distribution Frame) – przełącznica główna

MNO (Mobile Network Operator) – operator sieci ruchomej

MTR (Mobile Termination Rate) – stawki za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych

MVNO (Mobile Virtual Network Operator) – wirtualny operator sieci komórkowej, świadczący usługi za pomocą obcej infrastruktury

N

NDS – numer dostepu do sieci

NGA (Next Generation Access) – sieci dostępowe nowej generacji

NGI (Next Generation Internet) – Internet nowej generacji

NGN (Next Generation Network) – siec nowej generacji

NP (Number Portability) – przenośność numerów

NTP (Network Termination Point) – punkt styku z siecią

PSTN (zakończenie sieci)

P

PAM (Personal Area Network) - prywatna siec komputerowa

PMR (Private Mobile Radio) - pasmo czestotliwosci w zakresie 446 MHz, na którym mozna prowadzic bezpłatna dwustronna foniczna łacznosc radiowa bez potrzeby rejestracji urzadzen i uzyskiwania pozwolenia radiowego

POTS (Plain Old Telephone Service) – usługa telefoniczna na łaczu analogowym

PSI - płaska stawka interkonektowa

PSTN (Public Switched Telephone Network) - komutowana publiczna siec telefoniczna R

R

RIO (Reference Interconnection Offer) - ramowa oferta o dostepie telekomunikacyjnym w zakresie rozpoczynania połaczen, zakanczania połaczen oraz hurtowego dostepu do sieci


RLLO (Reference Leased Lines Offer) - oferta ramowa okreslajaca warunki zawierania umów dzierzawy łaczy telekomunikacyjnych


RN (routing number) – numer rutingowy

S

SDA system dostepu abonenckiego

S-DAB (Satellite DAB) - satelitarna radiofonia cyfrowa

SMS (Short Message Service) krótka wiadomosc tekstowa

STB (Set Top Box) - przystawka umozliwiajaca odbiór naziemnej lub kablowej transmisji cyfrowej na standardowym odbiorniku telewizyjnym

STU (Set Top Unit) - przystawka umozliwiajaca odbiór naziemnej lub kablowej transmisji cyfrowej na standardowym odbiorniku telewizyjnym

T

T-DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting) - cyfrowe radio naziemne

TDMA (Time Division Multiple Access) - cyfrowe technologie wielodostepu

TE (Terminal Equipment) urzadzenie koncowe

U

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Globalny System Telefonii Ruchomej (telefonia trzeciej generacji)

V

VoD (Video on Demand) - wideo na zadanie

VoIP (Voice over Internet Protocol) - technologia umozliwiajaca przekazywanie rozmów głosowych przez Internet

W

WAN (Wide Area Network) - rozległa siec komputerowa

WBS (Wireless Broadband Services) - szerokopasmowe systemy bezprzewodowe

WiFi (Wireless Fidelity) - nazwa zestawu standardów IEEE 802.11 stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych, zasieg sieci nie przekracza 100-200 m

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) technologia bezprzewodowej transmisji danych dla duzych obszarów. Została oparta na standardach IEEE 802.16 i ETSI HiperMAN

WLAN (Wireless Local Area Network) - bezprzewodowa lokalna siec komputerowa

WLR (Wholesale Line Rental) - usługa hurtowej sprzedazy abonamentu

X

xDSL (Digital Subscriber Loop) cyfrowa linia abonencka (x=A,H,V); ogólne okreslenie technologii cyfrowych linii abonenckich, uzywajacych wielu róznych schematów modulacji